Member Login
Lost your password?

ศูนย์ทนายฯ รับสมัครผู้จัดการโครงการฯ ปิดรับ 15 ก.พ.นี้

02/02/2018
By

รับสมัครตำแหน่งผู้จัดการโครงการศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

ศูนย์ทนายความฯ คือใคร?

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนก่อตั้งขึ้นภายหลังการรัฐประหาร 2557 เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวเนื่องกับการรัฐประหาร รวมถึงรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว เพื่อสร้างความตระหนักถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเป็นผลจากการใช้อำนาจปกครองโดยเจ้าหน้าที่ทหาร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดทำแผนกิจกรรมและแผนการทำงานร่วมกับหัวหน้าและเจ้าหน้าที่ศูนย์ทนายความฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรและอำนวยการให้แผนบรรลุผลตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน
 • หาแหล่งทุนและเขียนข้อเสนอเพื่อขอทุนสนับสนุนโครงการและกิจกรรมของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน
 • จัดทำรายงานกิจกรรมโครงการส่งแหล่งทุนต่างๆ ตามระยะเวลาที่ไว้ในสัญญาแหล่งทุน
 • ติดต่อ สื่อสารและประสานงานกับแหล่งทุนต่างๆ ตามที่กำหนดในสัญญาของแหล่งทุน
 • รับผิดชอบบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
 • ดูแลและรับผิดชอบการบริหารการเงินให้อยู่ภายใต้กรอบงบประมาณและเงื่อนไขของแหล่งทุน
 • ติดตาม ประเมินผลและรับผิดชอบดูแลภาพรวมการทำงานขององค์กรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • ให้การสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพให้กับทีมงานและอาสาสมัคร

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา : ขั้นต่ำปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ : อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป ในงานบริหารจัดการโครงการ เขียนโครงการและรายงานกิจกรรมและประสานงานกับแหล่งทุนต่างๆ
 • มีทักษะการวิเคราะห์และติดตามการดำเนินงานของโครงการเพื่อพัฒนาองค์กรและเขียนรายงานกิจกรรม
 • มีความรู้และประสบการณ์การจัดการ ประสานงาน และดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงาน กรอบเวลาและงบประมาณ
 • มีทักษะการเขียนและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีมาก (พูด อ่าน เขียน)
 • มีทักษะการทำงานเชิงเครือข่ายและประสานงานกับองค์กรภายนอก
 • มีทัศนคติและความสนใจที่จะส่งเสริมและเคารพสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และหลักนิติรัฐ

ระยะเวลาและค่าตอบแทน

 1. ระยะเวลาตามกำหนดของโครงการ: ครั้งละ 1 ปี (ทดลองงาน 3 เดือน)
 2. ค่าตอบแทนรายเดือน: 35,000-40,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
 3. สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัคร

 1. รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
 2. ส่งจดหมายแนะนำตัว พร้อมประวัติการศึกษาการทำงาน มาที่ อีเมล tlhr@tlhr2014.com
 3. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล์ tlhr@tlhr2014.com

 

Tags: ,Top Posts

TAG

112 116 BBC Thai freedom of expression Head of NCPO order 3/58 NDM We Walk กฎอัยการศึก กรุงเทพ ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ ขอนแก่น คนอยากเลือกตั้ง ควบคุมตัวมิชอบ คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 คำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 3/2558 จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา ชุมนุมทางการเมือง บีบีซีไทย ประชามติ ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ พ.ร.บ.ประชามติ พรบ.ชุมนุมสาธารณะ พฤติการณ์คุกคาม ม.112 มทบ.11 มาตรา 44 มาตรา 112 ศาลจังหวัดขอนแก่น ศาลทหาร ศาลทหารกรุงเทพ ศิริกาญจน์ เจริญศิริ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ศูนย์ปราบโกงประชามติ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม หมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ อานนท์ นำภา เสรีภาพการชุมนุม เสรีภาพการแสดงออก เสรีภาพในการชุมนุม เสรีภาพในการแสดงออก แชร์เฟซบุ๊ก ไผ่ จตุภัทร์ ไผ่ ดาวดิน

คลังเก็บ