Member Login
Lost your password?

รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูล ปิดรับสมัคร 21 ก.พ. 2561

14/02/2018
By

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเป็นก่อตั้งขึ้นภายหลังการรัฐประหาร 2557 เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวเนื่องกับการรัฐประหาร หรือละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก รวมถึงรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล เพื่อสร้างความตระหนักถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชน เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลจำนวน  1 อัตรา ภายในวันที่ 21 .. 61 มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง

————————————————-

เจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลจำนวน  1 อัตรา

คุณสมบัติเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูล

 1. จบการศึกษาปริญญาตรีในสาขากฎหมาย สิทธิมนุษยชน รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสบการณ์ทำงานหนึ่งปีขึ้นไป
 3. เปิดกว้าง พร้อมเรียนรู้ สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. สนใจติดตามข่าวสารและสถานการณ์ภายในประเทศและต่างประเทศ
 5. มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและทำงานได้ภายใต้สภาวะกดดัน
 6. มีทักษะในการสังเกตการณ์ การรวบรวมข้อมูล บันทึกข้อเท็จจริงและเผยแพร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 7. สามารถรักษาความลับของข้อมูลและมีวิจารณญาณในการเผยแพร่ต่อสาธารณะ
 8. คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานของตนเอง องค์กร แหล่งข้อมูลและข้อมูล
 9. สนใจและเห็นคุณค่าในสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย โดยเฉพาะประเด็นสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง กระบวนการยุติธรรม การต่อต้านการทรมาน การป้องกันมิให้บังคับบุคคลสูญหาย
 10. สามารถทำงานได้เองโดยอิสระภายใต้คำแนะนำของผู้ร่วมงาน
 11. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดหรือทำงานนอกเวลาการทำงานได้

หน้าที่ทั่วไปเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูล (Job  Description)

 1. ติดตามสถานการณ์  และรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น ผ่านการสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์คดี การเข้าร่วมประชุมสัมมนา การลงพื้นที่เก็บข้อมูล ประสานงานกับอาสาสมัครในพื้นที่ รวบรวมจากเว็บไซต์ ข่าวและแหล่งต่างๆ
 2. บันทึกข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชน ส่งรายงานการบันทึกข้อมูลและข้อมูลแก่องค์กรตามกำหนดระยะเวลา
 3. ประสานงานกับฝ่ายคดี และองค์กรเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างเครือข่าย
 4. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดทำข้อมูล และดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ  โดยเฉพาะงานเขียน

สัญญาการจ้าง

 • ระยะเวลาตามกำหนดของโครงการ
 • ค่าตอบแทนรายเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
 • เริ่มงานในเดือนเมษายน  2561

วิธีการสมัคร

 • รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่    21 กุมภาพันธ์ 2561
 • ส่งจดหมายแนะนำตัว พร้อมประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน  และตัวอย่างงานเขียน มาที่ อีเมล tlhr@tlhr2014.com

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Tags: ,Top Posts

TAG

112 116 BBC Thai freedom of expression Head of NCPO order 3/58 NDM กฎอัยการศึก กรุงเทพ ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ ขอนแก่น คนอยากเลือกตั้ง ควบคุมตัวมิชอบ คำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 3/2558 คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา จ่านิว ชุมนุมทางการเมือง บีบีซีไทย ประชามติ ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ พ.ร.บ.ประชามติ พรบ.ชุมนุมสาธารณะ พฤติการณ์คุกคาม พูดเพื่อเสรีภาพ ม.112 มทบ.11 มาตรา 44 มาตรา 112 ศาลจังหวัดขอนแก่น ศาลทหาร ศาลทหารกรุงเทพ ศิริกาญจน์ เจริญศิริ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ศูนย์ปราบโกงประชามติ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม อานนท์ นำภา เสรีภาพการชุมนุม เสรีภาพการแสดงออก เสรีภาพในการชุมนุม เสรีภาพในการแสดงออก แชร์เฟซบุ๊ก ไผ่ จตุภัทร์ ไผ่ ดาวดิน