แท็ก พ.ร.บ. ควบคุมการโฆษณาโดยใช เครื่องขยายเสียง. พ.ศ.2493
X