แท็ก พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 เรื่องการกีดขวางการจราจร
X